Legetime uten ventetid

Hos Omega Helse får du legetime raskt og effektivt.

Tett oppfølging, kort ventetid

Er det lang kø hos fastlegen? Eller står du på venteliste? Omega Helses allmennleger kan hjelpe deg med alt du ellers ville spurt fastlegen din om. Enten det gjelder undersøkelser, henvisninger eller sykdom.

Hos oss er det kort ventetid og du får tett oppfølging fra erfarne leger.

Helseundersøkelser

Omega Helses erfarne leger har lang erfaring med helsesjekker og undersøkelser.

Helseundersøkelsen innebærer en medisinsk undersøkelse med fokus på risikofaktorer for fremtidig sykdom og redusert livskvalitet. Helseundersøkelsen er individuelt tilpasset og vil bli styrt av din sykehistorie, livsstil, symptomer, kliniske funn, alder og kjønn.

Målet med undersøkelsene er å avdekke sykdom og risikofaktorer så tidlig at forbyggende behandling kan hindre alvorlig sykdom. Dette gjelder særlig sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag , lungesykdom og kreft.

Gjennom din sykdomshistorie får vi oversikt over kjente kroniske sykdommer, hvilke medisiner du står på og vi vil stille en del spørsmål for å få innsikt i din aktuelle helsetilstand og om det foreligger familiær sykdomsrisiko.  Dersom du bruker faste medisiner er det viktig at du kan opplyse oss om navn og dosering på disse.

Klinisk undersøkelse av:

 • Vekt, høyde, BMI, livvidde
 • Synstest (avstandssyn) og hørsel
 • Munnhule og svelg
 • Hjerte
 • Lunger
 • Mage
 • Nyrer: Måling av nyrefunksjon for alle over 50 år
 • Prostata
 • Testikler
 • Undersøkelse av lymfeknuter

Spesielle laboratorieprøver:

 • Avføringsprøve: Utrede tarmkreft for alle over 50 år
 • PSA-prøve for menn over 45 år (evt. hos yngre på indikasjon)
 • MMS (minimental status) ved mistanke om demens
 • CTA: Bestill time

Tilleggsundersøkelse som tas ved klinikken ved indikasjon:

 • EKG og langtids- EKG (hjerterytmeprøve)
 • Spirometri (lungefunksjonstest)
 • Audiometri (hørselstest)

Helsekontrollen avsluttes med en muntlig gjennomgang av resultatene fra undersøkelser og tester som alt foreligger. I tillegg vil du få en skriftlig tilbakemelding på helsekontrollen fra legen som undersøkte deg så snart alle resultater foreligger. Her får du oppsummert alle resultatene som ble meddelt deg muntlig og svar med forklaring på alle blodprøver.

Dersom noe unormalt avdekkes vil vi følge dette tett opp. Ved behov for ytterligere undersøkelser blir du henvist til laboratorie, sykehus eller andre spesialister.

Seniorhelse

Omega seniorhelse er et tilbud til deg som har levd en stund og som ønsker veiledning og råd om helse og livsstil.

Vi tilbyr individuell tilnærming og svært grundig undersøkelse.

Vår erfarne allmennlege gir deg god tid til dine spørsmål og kan gi deg råd om alt som har med helse og livsstil å gjøre. Vi tilbyr en grundig helsekontroll rettet spesifikt mot seniorer. Kontroll av hjerte og hjerne hører naturlig med. På bakgrunn av resultater på undersøkelsene kan du få tilbud om videre behandling og oppfølging ved Omega Helse eller du kan henvises til videre behandling hos privat eller offentlig spesialist eller sykehus.

 • Grundig samtale om risikofaktorer, trivsel og psyke.
 • Råd og veiledning om ernæring.
 • Omfattende kroppslig undersøkelse av alle organer.
 • Hjerne: Hukommelsestester og råd om vedlikehold av god hjernehelse.
 • Hjerte: Blodtrykk og EKG for kontroll av blodtrykk og hjerterytme, inkludert hjerteflimmer, og eventuelt tegn på trange blodårer og risiko for hjerneslag. Ultralyd av hovedpulsårene ved indikasjon.
 • Test av lungefunksjon.
 • Sjekk av mage, nyrer og urinveier, med prøver fra avføring og urin.
 • Nevrologi og muskler: Sjekk av styrke, koordinasjon og balanse.
 • Prostatasjekk.
 • Vektmåling med beregning av BMI.
 • Omfattende, relevante blodprøver for seniorer.
 • Relevante urin- og avføringsprøver.
 • Gjennomgang av medisinliste.
 • Synstest og hørselstest (evt. audiometri)
 • Evt. benskjørhetsvurdering
 • Du får en sammenfatning av undersøkelsen i et helsekontrollskjema/sertifikat.

Trygg og individuell oppfølging

Omega Helse bruker Helseboka for timebestillinger. Når du klikker på bestillingsknappen, kommer du til en oversiktsside over våre fagfelt. Derfra finner du behandlere, behandlingstilbud og ledige timer.

Illustrasjon av kalender som viser timebestilling hos Omega Helse

Attester og erklæringer

Omega Helse har allmenleger som er autoriserte pertroleumsleger, sjømannsleger og dykkerleger med myndighet til å utstede attester, ofte med kort ventetid.

Dette er en attest alle som arbeider offshore på en oljeplattform eller innen petroleumsbransjen må ha. Den utstedes annethvert år.

Attesten viser at du har god nok helse til å oppholde deg på en plattform og er frisk nok til å utføre de oppgavene du tildeles. Dette er for å sikre at du ikke vil kunne komme til å utgjøre en fare for din egen eller andres helse og sikkerhet.

Attesten krever en todelt helseundersøkelse: Egenerklæring og en grundig klinisk undersøkelse, etter retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Vår pretroleumslege kan også utstede britisk offshoreattest (OGUK).

En legeerklæring alle nordmenn som jobber på skip eller trålere må kunne fremvise.

En sjømannsattest er som oftest gyldig i 2 år.

Det finnes ulike dykkerattester til ulike formål, avhengig av om du er en hobby- og fritidsdykker eller yrkesdykker i det militære eller offshore-bransjen.

De fleste må gjennomgå en årlig generell helsesjekk for å bekrefte at det er medisinsk forsvarlig å fortsette å dykke, men noen dykkerskoler og arbeidsgivere stiller ekstra strenge krav til sjekk av blant annet lunger og hjerte.

Alle som jobber med røykdykking og kjemikaliedykking skal fremlegge helseattest. Dette for å vurdere om man er fysisk og psykisk skikket til å utføre arbeid i farlige omgivelser.

Aktuelle helseundersøkelser:

 • Blodtrykk
 • Høyde og vekt
 • Lungefunksjon
 • Kondisjon
 • Kolesterolverdier
 • Hørsel og syn
 • Balanse
 • Varmeintoleranse
 • Psykisk helse

Vi vurderer også om du har risiko for hjerte- og karsykdommer.
Røykdykkerattest utredes av våre allmennleger

Vi tilbyr helseundersøkelse og attester for ansatte i bedrifter som er etablert eller skal etablere seg i utlandet, der forhold for ansatte eller konsulenter på korte oppdrag kan få helsemessige utfordringer.
Den som reiser kan ha en sykdom som kan forverres, eller være frisk, men møte utfordrende smitte-, fysiske- eller klimatiske forhold. Den reisende kan ha behov for vaksiner, medikamenter eller øvrig rådgivning. Når alle forhold er vurdert og tatt hånd om utstedes erklæring med nødvendige data på eget skjema (f. eks. Medtrack-skjema)

Alle over 75 år trenger en egen helseattest for å få førerkort, men det er ikke bare eldre som trenger det. I Helsedirektoratets førerkortveileder kan du se om det gjelder deg også.

Når vi utsteder førerkortattest, vurderer vi følgende:

 • Medisiner
 • Søvnforstyrrelser
 • Sukkersyke (diabetes)
 • Alvorlig lungesykdom
 • Kognitiv svekkelse (demens)
 • Psykisk sykdom

Studenter ved Politihøgskolen må levere en legeerklæring for å dokumentere at de er i stand til å gjennomføre utdanningen.

Vår allmennlege kan gjennomføre de nødvendige undersøkelsene.

Illustrasjon av kvinne og dollartegn til prisliste for Omega Helse

Trygt og forutsigbart

Helsehjelp skal være forutsigbart og transparent. Omega Helse opererer derfor med forutsigbare priser.